top of page

Missie & Visie

Missie

De missie van Autismecentrum de Basis is het bieden van een veilige leeromgeving aan cliënten met een autismespectrumstoornis en/of gedragsproblematiek. Autismecentrum de Basis biedt daarom zorg en onderwijs in een kleinschalige setting. Autismecentrum de Basis richt zich op het vergroten van het zelfbeeld en de zelfredzaamheid van de  individuele cliënt. Hierbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de individuele cliënt en biedt Autismecentrum de Basis door middel van maatwerk optimale zorg aan de cliënten en hun gezinnen die door de gedragsproblematiek van de cliënt niet mee kunnen komen in de maatschappij. 

 

Visie

 

Veiligheid

Autismecentrum de Basis heeft de ervaring dat cliënten die worden aangemeld een moeizaam schoolverleden hebben met veel negatieve ervaringen voor zowel de cliënten als hun ouders. Wanneer een cliënt zich veilig voelt, komt hij het beste tot ontwikkelen. Bij Autismecentrum de Basis mogen de cliënten zijn wie ze zijn en wordt de cliënt niet afgekeurd op hoe hij is. Wel wordt de cliënt aangesproken op het negatieve gedrag dat hij laat zien en wordt samen met de cliënt gezocht naar manieren om dit gedrag te veranderen.

Autismecentrum de Basis heeft gekozen voor een kleinschalige setting met voornamelijk 1 op 1 begeleiding om veiligheid te creëren. Voor de doelgroep van Autismecentrum de Basis is het op dit moment niet mogelijk om te functioneren in groepen. De cliënten zijn allen uitgevallen in een schoolse setting. Hierbij heeft hun zelfvertrouwen flinke schade opgelopen. De missie is het zelfbeeld van deze cliënten vergroten en hen in te laten zien wat zij allemaal wél kunnen. Door onvoorwaardelijk voor de cliënt klaar te staan, leert Autismecentrum de Basis de cliënten dat ze goed zijn zoals ze zijn. Hierdoor komt er ruimte voor de ontwikkeling van de cliënt. 

 

Maatwerk

Autismecentrum de Basis biedt maatwerk. Dit houdt in dat er per cliënt gekeken wordt wat hij nodig heeft (passende methodiek en begeleidingsstijl). Iedere cliënt heeft zijn eigen dagprogramma, waarbij de balans tussen onderwijs en zorg is aangepast op wat de cliënt aankan. Deze balans wordt continu bekeken en waar nodig aangepast. Zo heeft Autismecentrum de Basis meerdere methodieken waarmee gewerkt wordt.

Vaak ondervinden de cliënten problemen bij prikkelverwerking en zijn de executieve functies zwak ontwikkeld. De zorg is gebaseerd op de visie van het Contactgericht Spelen en Leren. Daarnaast worden er aspecten van de methode Geweldloos Verzet (NVR) en de Gordon Methode gebruikt.Per cliënt worden de executieve functies in kaart gebracht zodat er een goed beeld ontstaat van de sterke en zwakke vaardigheden. Aan de hand van deze informatie worden plannen opgesteld, zodat gewerkt kan worden aan het versterken van de executieve functies.  

 

Communicatie

Om de voortgang van een cliënt te blijven monitoren is communicatie met de cliënt en zijn netwerk belangrijk. Door communicatie met de cliënt, gezin, leerkracht en begeleiders kunnen doelen en leerlijnen waar nodig worden aangepast en blijft het maatwerk altijd passend voor iedere cliënt. Daarnaast vindt Autismecentrum de Basis het belangrijk dat ouders altijd de ruimte voelen om contact met ons op te nemen op het moment dat zij thuis vastlopen. Autismecentrum de Basis biedt een luisterend oor en geeft advies wanneer ouders hierom vragen.

 

Contact

In de communicatie met de cliënt, het gezin, de leerkracht en begeleiders is het van belang dat er contact is waarbij iedereen zich veilig en gehoord voelt. Autismecentrum de Basis doet dit door onvoorwaardelijk te luisteren. 


Kernwaarden

Autismecentrum de Basis baseert haar visie op basis van de volgende kernwaarden, die voortgekomen zijn in overleg met de medewerkers: 

  • Veiligheid

  • Stabiliteit

  • Verbinding

  • Deskundigheid

  • Aandacht.

bottom of page